نړیوال تصدیقونه

نړیوال تصدیقونه

● ISO 9001، ISO14001، ISO45001
● د لابراتوار اعتبار ISO17025
● د اندازه کولو مدیریت سیسټمونه ISO10012
● د KEMA تصدیق
● د UL تصدیقونه
● د STS تصدیق او غړیتوب
● د MID B+D تصویب
● DLMS / COSEM تصدیق
● PRIME اتحاد
● د G3 اتحاد غړی
● Wi SUN Alliance
● د CMMI د بشپړتیا کچه 3
● د RoHS تصدیق

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)